དཔེ་ཆ་ཕབ་ལེན།

པར་སྐྲུན་ངོ་སྤྲོད།

འདིར་ཡོད་དཔེ་ཆ་ཚང་མ་གླ་མེད་ཐོག་གཤམ་གསལ་ཡིག་རིགས་གསུམ་དུ་ཕབ་ལེན་གནང་ཆོག

༡) PDF ཀྱི་རྣམ་པར་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་སྲོལ་རྒྱུན་དཔེ་ཆའི་གཟུགས་སུ་ཤོག་ངོས་རྒྱབ་མདུན་ཨང་རིམ་ལྟར་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་ནས་ཐད་ཀར་པར་སྐྲུན་གནང་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།

༢) ཆོས་ཚོགས་གམ་སྒེར་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་གང་ཞིག་རང་མོས་དཔེ་གཟུགས་གསར་བསྒྲིག་འདོད་ན། མ་དཔེ་ཆ་ཚང་MS Word ཀྱི་རྣམ་པར་ཡང་ཕག་ལེན་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།

༣) འཕྲུལ་ཆས་ཅི་རིགས་སུ་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་ཆ་རྣམས་གློག་དེབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡང་བསྒྲིགས་ཡོད།

ང་ཚོའི་དཔེ་ཆ་ཚང་མ་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་འཁྱེར་༠་༤ གཞི་བཟུང་ཡིན་པས་ན། བོད་ཡིག་མ་དཔེ་དང་འགྱུར་མ་གཉིས་ཀར་རང་མོས་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་མི་ཆོག བཅོས་དགོས་པ་དང་འགྱུར་སོགས་སྤུས་ཚད་བཟང་དུ་གཏར་བའི་ཕྱིར་སློབ་གསོ་དང་ཐུགས་འཆར་གནང་འདོད་ཡོད་ན་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འདིར་འབྲེལ་བ་གནང་བར་ཞུ།

PDF ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒྲིགས་པའི་དཔེ་ཆ་པར་སྐྲུན་གནང་ཐབས་ནི།
ཤོག་ངོས་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀ་པར་སྐྲུན་ནུས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཡིན་ན་དེ་མཚུངས་འཕྲུལ་ཆས་གྲ་འགྲིག་གནང་བས་འཐུས། གལ་སྲིད་ཤོག་ངོས་གཅིག་ལས་པར་སྐྲུན་མི་ནུས་པ་ཡིན་ན་ཐོག་མར་ཤོག་གྲངས་༡། དེའི་རྗེས་ལ་༣་པ། དེའི་རྗེས་ལ་༥་པ། དེའི་རྗེས་ལ་༧་པ་སོགས་ངོས་ཤོག་ཆ་ཚང་པར་སྐྲུན་ཚར་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཤོག་ངོས་རྒྱབ་མདུན་བརྗེས་ནས་ཤོག་གྲངས་༢་དང་། དེའི་རྗེས་ལ་༤་པ། དེའི་རྗེས་ལ་༦། དེའི་རྗེས་ལ་༨་པ་སོགས་རྒྱབ་ཤོག་ཆ་ཚང་ཤར་མར་པར་སྐྲུན་གནང་ཆོག་པར་བསྒྲིས་ཡོད།

The Liturgy of Gurupūjā: The Rain of Blessing

མཚན་བྱང་། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
མཛད་པ་པོ། ༧ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༡༡
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༢༡

for print
Guru Yoga Based on Glorious Phagmodrupa: The Completely Perfect Sea of Enjoyment

མཚན་བྱང་། དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རོལ་མཚོ།
མཛད་པ་པོ། ༧རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༡༠
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༢༡

for print
The Exceedingly Concise Essence of the Fivefold Mahāmudrā Practice

མཚན་བྱང་། ལྔ་ལྡན་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
མཛད་པ་པོ། ༧རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༢༧
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༢༠

for print
The Concise Drikung Phowa “Standing Blade of Grass”

མཚན་བྱང་། འབྲི་གུང་འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མ་བསྡུས་པ།
མཛད་པ་པོ། ༧རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༢༦
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༢༠

for print
New: The Parnashavarī Sādhana from the Collected Works of Kyobpa Jigten Sumgön

མཚན་བྱང་། སྐྱོབ་པའི་བཀའ་འབུམ་ལས་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
མཛད་པ་པོ། ༧སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༠༦
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༢༠

for print
The Exceedingly Concise Essence of the Fivefold Mahāmudrā Practice

མཚན་བྱང་། ལྔ་ལྡན་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།།
མཛད་པ་པོ། ༧ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༠༥
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༡༩

The Practice of Amitāyus According to the Tradition of Machig Drupay Gyalmo

མཚན་བྱང་། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ།།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༠༣
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༡༩

The Exceedingly Concise Liturgy of the Guru Pūjā based on the Great Victorious Drikungpa

མཚན་བྱང་། རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
མཛད་པ་པོ། ༧ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་། འབྲི་གུང་དྷརྨ་མ་ཎི།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༠༢
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༡༩

Refuge and Bodhicitta Prayers / Dedication Prayers

མཚན་བྱང་། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ།
རྒྱུན་ཨང་། ༠༠༡
སྒྱུར་ལོ། ༢༠༡༩

New Guru Name Mantras

མཚན་བྱང་། བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་སྐབས་ཀྱི་མཚན་སྔགས་གསར་བསྒྲིགས།
ཆོས་ཁུངས། འབྲི་གུང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་༧རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ལྔ་ལྡན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་གསལ་བྱེད། པོད་གྲངས་དང་པོ། ཤོག་གྲངས་༠༡ ནས་ ༥༥ བར། ཨ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་ལྷ་སར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད།

མཚན་སྔགས་འདིའི་སྐོར་༧རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བར་གཟིགས་ན་འདིར་སྣུན། མཚན་སྔགས་ཀྱི་མ་དཔེ་གཟིགས་འདོད་ན་འདིར་སྣུན།

Tibetan Text of The Vows of the Three Vehicles

མཚན་བྱང་། སྡོམ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
མཛད་པ་པོ། ༧འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པ། ༧སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།